What MySQL storage engines are supported on your servers?

Redigerat:
storage engine mysql innodb supported available

Our servers support InnoDB and myisam MySQL storage engines.